Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Hoivakoti Anna ja Aapeli / AnnaHoivaa.fi / Annakenkää.fi (y-tunnus: 2057149-2)
Mutamaantie 18
99800 IVALO
Puhelin: 040 534 8881
Sähköposti: asiakaspalvelu@annahoivaa.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tero Törmänen
Hoivakoti Anna ja Aapeli Oy
Puhelin: 0500 703329
Sähköposti: tero.tormanen@me.com

3. Rekisterin nimi

Hoivakoti Anna ja Aapeli Oy:n / Annahoivaa.fi / Annakenkää.fi (jäljempänä ”AnnaHoivaa.fi”) asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen ja ylläpitämiseen, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.

Rekisteriin tallennetaan rekisterin tietosisältökohdan mukaisia tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja AnnaHoivaa.fi:n palveluiden käyttämisestä. Osto- ja käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Asiakastietojen analysointiin perustuva palvelujen ja viestinnän huolellinen räätälöinti ja kohdentaminen on olennainen osa AnnaHoivaa.fi:n asiakkuutta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten

• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
• syntymäaika
• kieli
• maksuvälineet ja niitä koskevat tarpeelliset tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

• rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
• asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit, palautteet, reklamaatiot, mukaan lukien tuotteiden takuuta koskevat tiedot
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot

Asiakkuuden ja palveluiden käyttö- ja asiointi tiedot, kuten

• rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
• rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
• rekisteröidyn ostotiedot tuotekohtaisesti
• AnnaHoivaa.fi:n palveluiden, sivuston, viestinnän tai muiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen kuuluvien sisältöjen ja elementtien käyttö- ja asiointitiedot
• rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö (kuten tuotearvostelut) ja niihin liittyvä aineisto
• rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
• rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaessaan ja päivittäessään henkilötietojaan rekisterinpitäjän myymälöissä, sähköisissä palveluissa, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä taikka asiakaspalvelurajapinnoissa.

Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmistä sekä rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä rekisteröitymistä tai muutoin nimenomaista tilausta tai liittymistä edellyttävien palveluiden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Lahjakortti